Raymond St. Jail annex: Civil Jail
Return to
Raymond
St. Jail:

Virtual Tour
Image #4 of 24

Ramond St. Jail annex aka the former Civil Jail. 1961.